Ploter laserowy

Ploter laserowy CO2 umo?liwia ci?cie, znakowanie i grawerowanie przedmiotów z wielu materia?ów takich jak: drewno, sklejka, papier, tektura, korek, plexi, laminaty grawerskie, melamina, guma, szk?o, kamie?, aluminium anodowane, specjalne blachy Alumark i inne.

Pole pracy plotera to 812 x 457 mm, a maksymalna grubo?? znakowanego materia?u wynosi 200 mm. Grubo?? ci?tego materia?u zale?y od jego w?a?ciwo?ci i dla plexi np. wynosi 10 mm . Specjalna przystawka obrotowa umo?liwia grawerowanie na przedmiotach o kszta?tach walcowatych i kulistych na pe?nym ich obwodzie przy ?rednicy do 160 mm i d?ugo?ci do 400 mm.

Wysoka rozdzielczo?? plotera i dok?adno?? odwzorowania pozwalaj? na wykonanie nawet bardzo skomplikowanego grawerunku równie? o zmiennej g??boko??i. Mo?liwo?? rególowania parametrów pracy w pe?nym zakresie pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu dla ka?dego materia?u.

Specjalne oprogramowanie pozwala wykonywa?  piecz?tki (gumowe z zachowaniem odpowiednich skosów).


 
Ploter termiczny

Ploter termiczny jest urz?dzeniem w którym elementem tn?cym jest rozgrzany drut oporowy o grubo?ci 0,2 mm. Umo?liwia on ci?cie spienionych p?yt z polistyrenu ekstrudowanego ( styrodur i styropian) o ró?nym stopniu spienienia. Szeroki zakres pr?dko?ci i temperatury ci?cia pozwala precyzyjnie wycina? skomplikowane kszta?ty z p?yt o znacznej nawet grubo?ci.

Obszar roboczy plotera wynosi: 1200 x 3000 mm, przy grubo?ci materia?u od 10 do 700 mm.

Ploter pracuje w oparciu o pliki komputerowe (.plt) przygotowane w programach graficznych Corel, EasySign, AutoCad.

Realizujemy zlecenia w oparciu o materia?y w?asne jak i dostarczone przez Zleceniodawc?.


 
Ploter frezuj?cy

Ploter frezuj?cy umo?liwia precyzyjne wycinanie i grawerowanie w wielu ró?nych materia?ach, takich jak: drewno, sklejka, MDF, tekstolit, plexi, PVC, polistyren, poliw?glan, mosi?dz i aluminium.

Ploter prcuje w oparciu o pliki komputerowe (.plt) przygotowane w programach graficznych Corel, Easy Sign, AutoCad.

Pole pracy plotera to: 2500 x 1500 mm, przy czym wielko?? p?yty, w której mo?na wycina? to 6000 x 1600 mm, a maksymalna grubo?? grawerowanego materia?u to 100 mm. Grubo?? ci?tego materia?u zale?y od d?ugo?ci cz??ci roboczej freza i mo?e wynosi? do 30 mm.

Realizujemy zlecenia w oparciu o materia?y w?asne jak te? dostarczone przez zamawiaj?cego.


 
Ploter do folii

Ploter tn?cy do folii samoprzylepnych mo?e wycina? z folii w arkuszach jak te? z rolki - foliie ploterowe.

Maksymalna szeroko?? ci?tej folii to 760 mm, a d?ugo?? do 50 m.

Ploter pracuje w oparciu o pliki komputerowe (.plt) przygotowane w programach graficznych Corel, EasySign, AutoCad. 


 
   

SEO, pozycjonowanie i projektowanie stron, witryn serwisów i portali internetowych
STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
NAKOplus - producent reklam, gablot z pleksiglasu, kasetonów, projekty indywidualne